Corinthian Cup match racing between SFYC and AYC, Sun. 8/26/18 - roxshots